» » OGŁOSZENIE MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W GRAJEWIE O WYNAJMIE LOKALU USŁUGOWEGO

OGŁOSZENIE MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W GRAJEWIE O WYNAJMIE LOKALU USŁUGOWEGO

opublikowano Aktualności | 0

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Grajewie ogłasza pisemne postepowanie na najem lokalu usługowego ( gabinet masażu) w Pływalni miejskiej w Grajewie, ul. Targowa 11.

Wynajmujący: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Grajewie , 19-200 Grajewo, ul. Strażacka 2.

Prowadzący : Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Grajewie , 19-200 Grajewo, ul. Strażacka 2.

Miejsce składania ofert: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Grajewie , 19-200 Grajewo, ul. Strażacka 2.

Charakterystyka lokalu usługowego:

Lokal usługowy ( gabinet masażu) usytuowany jest w Pływalni miejskiej w Grajewie, o powierzchni użytkowej 10 m2, na którą składa się:

1 pokój. Wyposażenie lokalu stanowi instalacja elektryczna, centralnego ogrzewania, a także wodno-kanalizacyjna. Stan techniczny lokalu –  bardzo dobry.

Termin obowiązywania umowy najmu: na 1 rok z możliwością przedłużenia na okres nie dłuższy niż 3 lata.

Wysokość wywoławczej stawki czynszu:

Lokal usługowy ( gabinet masażu) cena minimalna 250,00 zł/mc (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100).

Stawka czynszu obejmuje opłaty eksploatacyjne za energię elektryczną, koszty ogrzewania lokalu, zużycia wody i odprowadzenia ścieków, a

także kosztu wywozu nieczystości stałych.

Warunki przystąpienia do przetargu: zapoznanie się ze stanem technicznym lokalu oraz złożenie pisemnych oświadczeń oraz dokumentów :

o zapoznaniu się i akceptacji stanu technicznego przedmiotu najmu,

o zapoznaniu się z treścią projektu umowy najmu,

dokument poświadczający prowadzenie działalności gospodarczej.

 Z projektem umowy najmu można się zapoznać siedzibie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Grajewie , 19-200 Grajewo, ul. Strażacka 2.

Termin i miejsce składania i otwarcia ofert: Oferty w zaklejonych kopertach z napisem na kopercie:

Wynajem – Gabinet masażu” należy składać do dnia 10.06.2018 r. do godz. 9.00 osobiście lub drogą pocztową na adres: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Grajewie , 19-200 Grajewo, ul. Strażacka 2.

Otwarcie ofert odbędzie się w pokoju „ Biuro” w budynku Pływalni miejskiej przy ul. Targowej 11, 19-200 Grajewo w dniu 10.06.2018 r. o godz. 12:00.

Jedna złożona ważna oferta wystarczy do zawarcia umowy najmu.

Bliższe informacje na temat stanu technicznego lokalu oraz termin oględzin można uzgodnić w dni powszednie od godz. 7.30 do 15.30 z administratorem obiektu pod nr telefonu: 86 261 11 34

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W GRAJEWIE ZASTRZEGA SOBIE PRAWO UNIEWAŻNIENIA PRZETARGU W KAŻDYM CZASIE BEZ PODANIA PRZYCZYN I PONOSZENIA SKUTKÓW PRAWNYCH I FINANSOWYCH Z TEGO TYTUŁU.