» » Program “Umiem Pływać” na Pływalni Miejskiej w Grajewie

Program “Umiem Pływać” na Pływalni Miejskiej w Grajewie

opublikowano Aktualności | 0

Od 15 marca na Pływalni Miejskiej w Grajewie realizowany jest program “Umiem Pływać”. Podstawowe finansowanie programu jest zapewnione ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów. Zakwalifikowało się do niego 9 okolicznych szkól z Sulewa Kownaty, Wąsosza, Szczuczyna, Niedźwiadnej, Rajgrodu i Rydzewa.

Projekt adresowany jest do uczniów klas I – III szkół podstawowych i zakłada systematyczny udział dzieci w pozalekcyjnych zajęciach sportowych z zakresu nauki pływania. W ramach Projektu zorganizowane zostaną zajęcia dla grup dzieci liczących nie więcej niż 15 osób/grupa w wymiarze co najmniej 20 godzin lekcyjnych dla każdego uczestnika z częstotliwością 1-2 razy w tygodniu.

Główne cele programu:

  • upowszechnianie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży,
  • nabycie przez dzieci podstawowych umiejętności pływania,
  • profilaktyka przeciwdziałania i korygowanie wad postawy,
  • zapobieganie zjawiskom patologii społecznych, poprzez skierowaną do uczniów ofertę uczestnictwa w dodatkowych zajęciach sportowych,
  • efektywne wykorzystanie infrastruktury sportowej (pływalnie),
  • wyrównywanie szans w dostępie do infrastruktury sportowej poprzez objęcie programem w szczególności uczniów,
  • zamieszkałych w miejscowościach, w których nie ma pływalni,
  • edukacja w zakresie bezpiecznego korzystania z akwenów.