» » Regulamin konkursu „Podsumowanie Roku Sportowego 2018”

Regulamin konkursu „Podsumowanie Roku Sportowego 2018”

opublikowano Aktualności | 0

                                   

 

Regulamin konkursu „Podsumowanie Roku Sportowego 201

1. Organizatorzy. Miasto Grajewo i Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Grajewie

2. Cele konkursu:

Podsumowanie Roku Sportowego 2018. Wyłonienie i nagrodzenie osób lub organizacji, które prężnie działają w sferach związanych ze sportem na terenie miasta Grajewo. Kategorie:

1) Sportowiec Roku
2) Trener Roku
3) Odkrycie Roku (talent)
4) Impreza Roku
5) Sponsor Roku

Popularyzacja sportu w środowisku lokalnym;

Zachęcanie mieszkańców Grajewa do doskonalenia własnych umiejętności i sprawności fizycznej – rozwijania pasji i zainteresowań związanych z kulturą fizyczną

3. Organizacja konkursu.

1)Do konkursu może zostać zgłoszony każdy sportowiec, trener (bez względu na wiek i miejsce zamieszkania), który swoją działalnością reprezentował miasto Grajewo w 2018 roku. Do konkursu może być także zgłoszona impreza sportowa lub sponsor.
2) Zgłoszenia prosimy kierować na formularzu zgłoszeniowym do sekretariatu Urzędu Miasta Grajewo na adres: sekretariat@um.grajewo.pl. Formularz zgłoszeniowy stanowi załącznik do Regulaminu.
3) Wyboru zwycięzców w poszczególnych kategoriach dokona Kapituła konkursu w składzie:
–  Maciej Paweł Bednarko – przewodniczący
–  Ryszard Wolwark
–  Emilia Piwko
–  Marek Duchnowski
–  Dariusz Brzózka
–  Daniel Tuzinowski

– Wiesław Jerulank
–  Krzysztof Piekarski
– Marcin Myszka
4) W przypadku osób niepełnoletnich zgłoszonych do udziału w konkursie wymagana jest pisemna zgoda rodziców lub prawnych opiekunów, złożona w Formularzu Zgłoszeniowym o treści: „Wyrażam zgodę na publikowanie wizerunku mojego dziecka (jego zdjęcia, imienia i nazwiska) na portalach internetowych organizatorów konkursu oraz w innych materiałach promocyjnych, reklamowych itp. wydawanych przez Miasto Grajewo lub Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Grajewie.” W przypadku osób pełnoletnich wymagane jest pisemne oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na publikowanie mojego wizerunku (zdjęcie, imię i nazwisko) na portalach internetowych organizatorów konkursu oraz innych materiałach promocyjnych, reklamowych itp. wydawanych przez Miasto Grajewo lub Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Grajewie.”
6) Do oceny Kapituły zostaną dopuszczone jedynie propozycje złożone w terminie do 17 grudnia 2018 r. do godz. 15:30, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.
7) Posiedzenie Kapituły przewidziane jest na dzień 18.12.2018 r.
8) Sprawy nie ujęte w Regulaminie rozstrzygają Organizatorzy.
9) Udział w konkursie jest równoznaczny z pełną akceptacją Regulaminu.

4. Nagrody.
1) Zwycięzcy konkursu wyłonieni przez Kapitułę otrzymają nagrody w postaci m.in. statuetek, listów gratulacyjnych, bezpłatnego udziału w Balu Sportu.
2) Kapituła może w każdej kategorii przyznać Wyróżnienia
3) Podsumowanie konkursu, wręczenie nagród i wyróżnień nastąpi w czasie Balu Sportu, który odbędzie się 2 lutego 2019 r.

5. Pozostałe informacje.
1) Sprawy organizacyjne konkursu prowadzi Naczelnik Wydziału Organizacyjnego Emilia Piwko, pokój nr 14, ul. Strażacka 6A, 19-200 Grajewo, tel. 86 273 0 838.
2) Na Formularzu Zgłoszenia umieszcza się :
–  Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych osób zgłaszających kandydatury, nominowanych kandydatów lub rodziców/opiekunów prawnych nominowanych osób niepełnoletnich.
– Klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych osób, których dane osobowe figurują w Formularzu Zgłoszeniowym.

 

Formularz_Zgłoszeniowy 

Formularz_Zgłoszeniowy

Regulamin konkursu Bal Sportu