» » Regulamin korzystania z Wodnego Toru Przeszkód

Regulamin korzystania z Wodnego Toru Przeszkód

opublikowano Aktualności | 0

REGULAMIN  KORZYSTANIA Z WODNEGO PLACU ZABAW WIBIT AQUATRACK NA PŁYWALNI KRYTEJ W GRAJEWIE

 1. Wodny Plac Zabaw – WIBIT AQUATRACK, zwany dalej WIBIT AQUATRACK znajduje się na terenie Krytej Pływalni w Grajewie ul. Targowa 11
 2. WIBIT AQUATRACK jest czynny od godziny 6.00 – 21.30 z wyłączeniem na czas przerw technicznych
 3. Samodzielne korzystanie z WIBIT AQUA TRACK jest dozwolone wyłącznie dla osób umiejących pływać, powyżej 7 roku życia.
 4. Dzieci poniżej 7 roku życia i nieumiejące pływać mogą korzystać z WIBITAQUATRACK wyłącznie pod opieką rodzica lub opiekuna prawnego.
 5. W trakcie zajęć na niecce basenowej może przebywać 10 osób.
 6. Wysokość opłaty za WIBIT AQUATRACK reguluje aktualny „Cennik opłat za korzystanie z pływalni.
 7. Cena opłaty za WIBIT AQUA TRACK obejmuje 60 min. na WIBIT AQUATRACK na basenie.
 8. Przed wejściem na WIBIT AQUATRACK korzystający muszą zdjąć zegarki, kluczyki, obrączki, kolczyki lub inne ostre przedmioty.
 9. O wszelkich uszkodzeniach i nieprawidłowościach zamocowania, szczelności itp. WIBIT AQUA TRACK należy natychmiast powiadomić najbliższego ratownika.
 10. Na terenie WIBIT AQUATRACK zabrania się:
 • wstępu osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu, środków odurzających itp.,
 • skakania z innych obiektów (krawędzi basenu, słupka startowego itp.) na moduł lub z modułu;
 • korzystania z WIBIT AQUA TRACK w ciemności (wyłączenie energii elektrycznej);
 • zabrania się przepływania pod modułami;
 • zachowania w sposób zagrażający bezpieczeństwu własnemu lub innych osób;
 • wykorzystywania modułów niezgodnie z przeznaczeniem;
 1. Za szkody spowodowane przez dzieci odpowiadają ich rodzice lub opiekunowie.
 2. Osoby korzystające z WIBIT AQUATRACK obowiązane są do ścisłego przestrzegania postanowień odrębnych regulaminów obowiązujących na terenie Pływalni.
 3. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy regulaminów lub/oraz nie stosujące się do poleceń ratowników mogą być usuwane z terenu Krytej Pływalni w Grajewie bez prawa zwrotu wcześniej uiszczonej opłaty.
 4. Skargi, uwagi i wnioski należy zgłaszać kierownictwu pływalni.
 5. Regulamin obowiązuje do chwili demontażu WIBIT AQUATRACK.
 6. Zakup biletu wstępu na pływalnię w Grajewie jest równoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu.