» » XXI PODLASKI TURNIEJ WETERANÓW W TENISIE STOŁOWYM

XXI PODLASKI TURNIEJ WETERANÓW W TENISIE STOŁOWYM

opublikowano Aktualności | 0

 

K O M U N I K A T   ORGANIZACYJNY

XXI  PODLASKI  TURNIEJ  WETERANÓW  W  TENISIE  STOŁOWYM
   KOBIET I MĘŻCZYZN
 

Grajewo – 28.04.2019 r

1. CEL IMPREZY
– promocja Miasta Grajewo
– wyłonienie najlepszych weteranów tenisa stołowego w kategorii kobiet i mężczyzn
– popularyzacja tenisa stołowego wśród mieszkańców Miasta Grajewo          i województwa podlaskiego.                                                             

2. ORGANIZATOR

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Grajewie
Burmistrz Miasta Grajewo                                                                                                                                        

3. UCZESTNICTWO
Turniej zostanie rozegrany wśród kobiet i mężczyzn w następujących kategoriach wiekowych:
KOBIETY


I35 lat i powyżej /urodzone w 1984 roku i starsze/

MĘŻCZYŹNI

I   –   40 – 49 lat /urodzeni w latach 1979 – 1970/
II  –  50 – 59 lat /urodzeni w latach 1969 – 1960/
III60 – 69 lat  /urodzeni w latach 1959 – 1950/

IV70 lat i  więcej
V   –  Najlepszy Weteran Miasta Grajewo
– zawodnicy urodzeni w 1979 r. i później – 40 lat i więcej ( w tej kategorii startują tylko mieszkańcy  miasta  Grajewo )

– każdy uczestnik powinien posiadać dokument potwierdzający tożsamość

4. TERMIN I MIEJSCE

  XXI Podlaski Turniej Weteranów w Tenisie Stołowym  odbędzie   się 28 kwietnia 2019 roku /niedziela/ w hali sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu  i Rekreacji w Grajewie przy ulicy Strażackiej 2 z np. porządkiem :

 

– godz. 9.00 – 9.45 – zgłoszenie się i potwierdzanie uczestnictwa

– godz.  9.45          – losowanie

– godz. 10.15         – rozpoczęcie turnieju

5.SYSTEM ROZGRYWEK

Pucharowy  do dwóch porażek lub grupowy, uzależniony od liczby startujących w danej kategorii wiekowej /decyzja sędziego głównego, pojedynki do 3 wygranych setów, sety do 11 punktów. Obowiązują przepisy PZTS. W rozstawieniu zawodników na pozycjach 1-8 uwzględnione zostaną wyniki uzyskane w roku 2018.

6. NAGRODY

          Za zajęcie miejsc 1 – 3 w poszczególnych kategoriach wiekowych            zawodnicy  otrzymają: puchary, oraz nagrody rzeczowe;

         za miejsca 4-6 statuetki;

7. ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia imienne z podaniem imienia i nazwiska , daty urodzenia  w terminie do:
– 25 kwietnia 2019 roku do godz. 15.30 
– zgłoszenia telefoniczne (86) 261 – 11 – 34 wew. 23 potwierdzenie w tym terminie jest istotne do przygotowania określonej ilości obiadów.

8. SPRAWY FINANSOWE
Wpisowe do turnieju wynosi 30,00 zł od zawodnika/organizator zapewnia obiad/.

9. SPRAWY RÓŻNE
Wszelkie kwestie sporne wynikające z przebiegu zawodów rozstrzyga organizator i sędzia główny.
Organizator nie bierze odpowiedzialności za ubezpieczenie zawodników od NW.

Startujących obowiązuje strój sportowy

Informacje o turnieju pod telefonem (86) 261 – 11 – 34 wew.23

 

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119/3            z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Grajewie przy ul. Strażacka 2, tel. 86 261-11-34 mail; biuro@mosir.grajewo.com;

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem e-mail iodo@ecrklex.pl ;   

3) dane osobowe uczestnika zawodów przetwarzane będą w celu realizacji statutowych zadań organizatora  – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, c  oraz art. 9 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4) odbiorcami danych osobowych uczestnika zawodów będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;

5) dane osobowe uczestnika zawodów przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną;

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania;

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne.