Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Grajewie

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Grajewie

ul. Strażacka 2

19-200 Grajewo

 86 261 11 34

e-mail: biuro@mosirgrajewo.pl

    

   
   

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Grajewie

Marek Duchnowski

dyrektor@mosirgrajewo.pl

tel. 86 261 11 34 wew. 20

tel. kom. 506 802 822

Kierownik Pływalni Miejskiej

Dariusz Brzózka

basen@mosirgrajewo.pl

tel. 86 261 11 34 wew. 26

tel. kom. 506 802 755

Sekretariat

Marta Sztachelska

biuro@mosirgrajewo.pl

tel. 86 261 11 34 wew. 22

Główny księgowy

Sylwia Łaguna

ksiegowosc@mosirgrajewo.pl

tel. 86 261 11 34 wew. 22

Specjalista ds. kadr i płac

Ewelina Cybula

kadry@mosirgrajewo.pl

tel. 86 261 11 34 wew. 22

Specjalista ds. sportu

Grzegorz Czyżewski

sport@mosirgrajewo.pl

tel. 86 261 11 34 wew. 23

    

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia      27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)    

informuję, że:

 

 1. Administratorem Pani/Pana/uczestnika danych osobowych jest Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Grajewie z siedzibą w Grajewie przy ul. Strażackiej 2, tel: 86 261 11 34, email: biuro@mosirgrajewo.pl
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Grajewie możliwy jest pod adresem email: iodo@ecrklex.pl   
 3. Dane osobowe Pani/Pana/uczestnika będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia j/w o ochronie danych osobowych w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce.
 4. Pani/Pana/uczestnika dane osobowe przechowywane będą przez okres określony
  w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt, zatwierdzonym przez Archiwum Państwowe
  w Białymstoku.
 5. Posiada Pani/Pan/uczestnik prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 6. Klientom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
 7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy o samorządzie gminnym.

    

    

wszystkie pola oznaczone * są wymagane